Deze site gebruikt cookies (uitleg). Indien u deze site gebruikt stemt u in met deze cookies.
 
 •  
 • 457 GEVONDEN VOORWERPEN
 •  
 • 1310 VERLOREN VOORWERPEN

VOORWAARDEN

algemeen

 • Deze voorwaarden en de overige beleidsregels vermeld op DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl vormen de gehele overeenkomst tussen u en DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl en vervangen alle eerdere overeenkomsten.
 • Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
 • Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen.
 • Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet.
 • Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving.
 • Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres.
 • We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen.
 • De door ons geregistreerde gebruikers ontvangen hieromtrent middels email bericht.
 • Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl via de contact pagina.

Het gebruik van deze site bindt u aan de volgende voorwaarden:

 • U vrijwaart de initiatiefnemers van DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl en al haar relaties van enige schadeclaim in welke vorm dan ook.
 • U zult handelen in overeenstemming met Europese en lokale wetgeving.
 • U zult handelen in overeenstemming met onze regels en beleid.
 • U zult handelen in overeenstemming met enige rechten van derden.
 • U zult geen onjuiste of misleidende informatie verstrekken.
 • U zult geen berichten verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de sites DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl of haar gebruikers.
 • U zult geen berichten verspreiden die de infrastructuur van de sites DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl onredelijk belasten of de goede werking van deze sites verstoren.
 • U zult geen persoonlijke gegevens van derden verzamelen, kopiëren, bewerken of verspreiden zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

misbruik

 • DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl zal gebruikers van haar sites weren waar gebruikers niet handelen met respect voor de gestelde regels, en gebruikers de voor Nederland gebruikelijke normen en waarden niet respecteren (zoals discrimineren, bedreigen, pesten, beledigen).
 • Onder dit misbruik valt ook -zonder uitsluiting- het gebruik van deze site voor eigen gewin of voordeel, zoals bijvoorbeeld het maken van reclame voor eigen producten of diensten, hetzij door het plaatsen van berichten, hetzij door het benaderen van gebruikers die op deze site een bericht hebben geplaatst.
 • Gebruikers kunnen DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl hierop attenderen middels de contact pagina.
 • Over dit weren hoeft DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl geen verantwoording af te leggen en hiervoor is zij evenmin aansprakelijk.

privacy

 • Persoonsgegevens: DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl acht de bescherming van privacy van haar klanten en de bezoekers van deze website essentieel. DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl doet dit door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG). De verwerking van persoonsgegevens (in het geval van DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl is dit uw email-adres en eventuele extra velden die gevraagd worden door deelnemende Gemeenten) die via de internetsite binnenkomen, geschiedt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. DoorMijGevonden.nl/ DoorMijVerloren.nl stelt uitgezonderd op grond van wettelijke verplichting, onder geen beding deze gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.
 • Openbaar op internet: De naam die u invult komt tesamen met de inhoud van het veld 'omschrijving' openbaar op internet. Voor de meesten van u herkenbaar op of via zoekmachines als 'Google' of social media als 'Facebook' en 'Twitter'.
 • Meldingen in plaatsen van deelnemende Gemeenten: Gemeenten die voor hun de administratie en melding van verloren of gevonden voorwerpen gebruik maken van DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl vragen enkele extra gegevens aan U. Dit wordt expliciet vermeld bij het plaatsen van uw melding. Deze gegevens worden op geen enkele manier opgeslagen en worden alleen met uw melding doorgegeven aan betreffende Gemeente. Deze zal de extra gegevens opslaan in haar eigen (offline) administratie.
 • Cookies: DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl maakt geen gebruik van cookies die uw privacy schenden. Een cookie is een klein stukje data wat door een webserver wordt opgeslagen in de browser of een daarvoor bestemde map op de harde schijf van de bezoeker. De door het cookie opgeslagen gebruikersinformatie maken het mogelijk een interactie tussen de website en de browser tot stand te brengen. DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl verzamelt geen informatie die wordt gebruikt ter identificatie van personen en hun activiteiten.
 • Email: DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl stuurt u als afnemer alleen informatie op uw verzoek met de volgende uitzonderingen. Als onderdeel van de functionaliteiten van de sites ontvangt u eenmalig een geautomatiseerde herinnering met aanvullende informatie in de volgende gevallen:
  1. Een bevestiging van het plaatsen van uw melding met de links naar de functionaliteiten om uw melding te wijzigen.
  2. 10 dagen na het plaatsen van een melding ontvangt u per email de vraag uw melding als 'terug bij de eigenaar' aan te merken in het geval dat het voorwerp in kwestie terug is bij de eigenaar.
 • Berichtenverkeer tussen melder en anderen: Om misbruik te voorkomen en gebruikers te beschermen wordt het berichtenverkeer tussen gebruikers van DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl gemodereerd en de inhoud van betreffend bericht kan gelezen worden door de moderator. Dit berichten verkeer is derhalve niet privaat! Wanneer een moderator iets ziet wat naar zijn/haar oordeel schade aan personen of zaken kan veroorzaken kan deze u persoonlijk benaderen om u hierover te informeren. Uw ip-adres wordt altijd geregistreerd, anoniem e-mailen is niet mogelijk.
 • Email berichten van DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl met eventuele attachments kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u abusievelijk email van DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl hebt ontvangen, gelieve dan DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl hiervan via e-mail op de hoogte te stellen en het materiaal van uw computer te verwijderen.

Uw vragen of opmerkingen t.a.v. deze voorwaarden dient u per aangetekende post te zenden aan: DoorMijGevonden.nl/DoorMijVerloren.nl, p/a Hof van Koningsveld 11, 2631WJ NOOTDORP, The Netherlands. Overige opmerkingen en suggesties voor verbetering worden zeer op prijs gesteld. U kunt een email sturen via de contact pagina.